Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  celkové řešení DB      
/ tisk /

ÚvodRozhovory - konzultace - připomínky

   <<   
C   092

Matoušková Eva - řešitelka studie
Čevela Vlastimil - koordinátor studie - spolupráce na přípravě rozhovorů, internetové prezentaci a celkovém redakčním zpracování - předseda redakční rady Zpravodaje, organizátor náplně modřických koncertů na radnici a vydavatel Modřického internetového magazínu

Poděkování těm, kteří v rámci rozhovorů, konzultací a prostřednictvím mailů
dosud poskytli svoje drobnější i rozsáhlejší náměty, názory a připomínky:Bernátová Sylva - zastupitelka *)
Brabec Jiří - zastupitel *)
Brabec Květoslav - cyklo-21
Brabrouci - kolektiv 10 vedoucích pionýrského oddílu
Brychta Pavel - obyvatel města
Čevelová Hana - obyvatelka města
Doleček Ivan - neuvolněný místostarosta *)
Hájek Miroslav - fotograf, redakční rada, TAPO Krkatá baba
Havlátová Marie - zastupitelka *)
Hladíková Milena - obyvatelka města
Homolková Kateřina - asistentka starosty
Huňařová Marta - vedoucí svazu žen
Chalupa Roman - starosta hasičů
Chybíková Hana - místostarostka *)
Kepertová Anna - obyvatelka města
Koubková Kateřina - ředitelka ZŠ, redakční rada
Kratochvíl Tomáš - zastupitel *)
Kroutilová Eva - orientační běh, klub maminek
Kubíková Miroslava - vedoucí městské knihovny
Kurečka Petr - ženáčské hody
Kvasnička Jiří - starosta Želešic
Matějková Radka - zastupitelka *)
Mattušová Eva - muzejní spolek
Petřík Martin - zastupitel *), redakční rada, hody
Pokorná Barbora - vedoucí pionýrů
Pokorná Jana - vedoucí pionýrů
Procházka Libor - zastupitel *)
Pudelka Jaroslav - běžecký pohár, cyklo-21
Pudelková Kristína - vedoucí klubu maminek
Pudelková Stanislava - běžecký pohár, cyklo-21
Rouzková Zuzana - vedoucí pěveckého sboru, komise živ. prostředí, redakční rada
Sládek Petr - zastupitel *)
Slaný Luděk - radní *)
Stejskalová Eva - obyvatelka města
Studená Lýdie - obyvatelka města
Studená Jana - vedoucí folklorního kroužku, redakční rada, vedoucí klubu maminek
Šiška Josef - starosta města *)
Šula Jiří - úklid a údržba města
Teker Zdeněk - předseda myslivců
Tomandlová Jaroslava - zastupitelka *), předsedkyně zahrádkářů
Ventruba Jiří - radní *)
Voráčová Eva - obyvatelka města

*) Osloveni byli všichni koaliční i opoziční zastupitelé,
pan Ludvík Novák vyjádření odmítl

15
Úvod


Výzva ke spolupráci - Zpravodaj 7-8/2011-17

   <<   
C   178

Volnočasová studie - náměty
V rámci řízených i dalších rozhovorů a mailu va-modrice@inmail.cz se k problematice možností pro volný čas v Modřicích a okolí vyjádřilo už přes 30 lidí různých věkových kategorií - www.mesto-modrice.cz/info/volny-cas . Přitom byla též formulována řada různých námětů, které jsou postupně připravovány pro internetovou databázi. Protože všichni nemají internet, předkládáme v dalších odstavcích vybraná témata - problém jižního obchvatu a kam se psy s konkrétními návrhy na řešení. Podmínkou úspěšnosti je, aby studie nebyla formální záležitostí, ale cestou k získání a zveřejnění otevřených a nezkreslených názorů na současnou situaci a možnosti dalšího rozvoje. Proto může kdokoliv na uvedeném mailu nebo písemným sdělením na radnici přispět k její tvorbě. Termín pro vyjádření podpory k dále předloženým bodům nebo uplatnění připomínek či dalších námětů k nim je 31. srpna 2011

15
Úvod


Výzva ke spolupráci - Zpravodaj 6/2011-12

   <<   
C   174

Žádáme o názory občanů
Připomínáme, že v rámci práce na volnočasové studii může kdokoliv podat jakékoliv návrhy a připomínky k problematice možností pro volnočasové aktivity v Modřicích a blízkém okolí. Kontaktním místem je mailová adresa va-modrice@inmail.cz nebo písemně na radnici - kontakt v tiráži Zpravodaje. Průběžně doplňovaná DB volnočasových aktivit je přístupná ze stránek radnice přes INFO-servis/Možnosti pro volný čas. Vedení města touto formou nabídlo všem občanům možnost aktivně svými názory přispět k tvorbě podkladů pro další rozvoj - proto je právě nyní ta správná chvíle k uplatnění vašich námětů ... (red).

15
Úvod


Výzva ke spolupráci - Zpravodaj 5/2011-12

   <<   
C   176

Databáze volnočasových aktivit
Internetová DB je přístupná ze stránek radnice v rubrice INFO-servis a obsahuje už některé užitečné informace. Především aktuální přehled o všech institucích INS, organizátorech ORG a komerčních službách SLU kolem volného času, s odkazem na jejich webové stránky. V rubrice město a blízké okolí MBO pak kromě základních údajů o Modřicích i odkazy na oficiální a wikipedické stránky všech sousedních obcí. Zajímavá je také možnost odsud přímo nahlédnout do katastrální mapy s vyznačenými městskými pozemky. V kapitole o potenciálním rozvoji pak jsou zveřejněny náměty na téma "Možnosti pro majitele psů". Připomínky a návrhy na další doplnění může kdokoliv podat na mail va-modrice@inmail.cz nebo písemně na radnici - kontakt v tiráži Zpravodaje - red

15
Úvod


Výzva ke spolupráci - Zpravodaj 4/2011-14 a 15

   <<   
C   177

Databáze volnočasových aktivit
Na internetových stránkách radnice v rubrice "INFO-servis" na adrese "www.mesto-modrice.cz/info/volny-cas" byla spuštěna veřejná databáze volnočasových aktivit (DB-VA). Tím byla zahájena práce na studii "Analýza možností volnočasových aktivit občanů v Modřicích a blízkém okolí". V průběhu následujících 6 měsíců by v rámci této studie měly být formou zmíněné DB-VA popsán současný stav a zhodnocen potenciál dalšího rozvoje včetně překážek, které tento rozvoj omezují. O postupu práce na tvorbě databáze a přijatých či realizovaných závěrech budou občané průběžně informováni prostřednictvím Zpravodaje - podrobnosti viz dále - (red).

Zadání volnočasové studie
Dne 1. dubna byla na radnici podepsána smlouva na zpracování analýzy o možnostech volnočasových aktivit v Modřicích a okolí. Starosta města Ing. Josef Šiška při té příležitosti uvedl, že vedení města považuje za potřebné záměry poměrně obecného strategického plánu kvalifikovaně aktualizovat a konkretizovat. Jako velice důležitou věc připomněl, že mezi občany města je malá informovanost o již existujících možnostech a přitom zdůraznil užitečnost jejich prezentace ve Zpravodaji formou přílohy "Kam v Modřicích ...".

Řešitelka studie, pedagog volného času Mgr. Eva Matoušková upozornila na značný zájem o aktivní spolupráci ze strany dobrovolných organizátorů volnočasových aktivit, se kterým se v Modřicích setkala v rámci přípravných jednání u "Kulatého stolu" i mezi vedoucími pionýrského oddílu Brabrouci. Společně pak byly probrány nejbližší konkretní kroky při tvorbě databáze, do které by měly být v nejbližší době postupně zavedeny k veřejné diskuzi náměty ze strany p. starosty a dalších členů řídících orgánů města.

Základním výsledkem studie bude již nyní existující průběžně aktualizovaná a postupně doplňovaná databáze na internetu radnice. Informace v databázi jsou uspořádány ze tří základních pohledů. Jde o věkové kategorie s přímou návazností na kategorie aktivit a obecné infrastruktury. Samostatně pak se počítá se zpracováním souhrnné analýzy a zhodnocením vybraných témat potenciálního rozvoje. Hlavním způsobem komunikace bude forma řízených rozhovorů, především s veřejně aktivními spoluobčany, avšak může se k nim přihlásit, nebo své věcné náměty a připomínky zaslat mailem či písemně kdokoliv, kdo projeví zájem. Další podrobnosti přináší INFO-servis a příslušné internetové stránky.

15
Úvod


Kulatý stůl pro volnočasové aktivity v přírodě - 24.3.2011

   <<   
KS-VA   124

Na neoficiálním a neformálním pracovním setkání se v budově ZŠ Benešova ul. sešli:
Květoslav Brabec, Vlastimil Čevela, Miroslav Hájek, Roman Chalupa, Anna Kepertová, Kateřina Koubková, Petr Kurečka, Eva Matoušková, Barbora Pokorná, Jana Pokorná, Jaroslav Pudelka, Stanislava Pudelková, Zuzana Rouzková, Zdeněk Teker,

Všichni přítomní se v různé míře angažují v organizování dobrovolných volnočasových aktivit občanů (redakční rada Zpravodaje, hasiči, myslivci, běžecké a cyklistické závody, pionýrské oddíly a sdružení pro pobyt v přírodě, časté individuální vycházky se psem a podobně) a tak svým způsobem reprezentují názory významné části aktivní modřické veřejnosti.

O připravě tohoto Kulatého stolu byl předem informován p. místostarosta (Doleček) a jemu i ostatním členům vedení města (Šiška, Chybíková) budou následně poskytnuty informace o jednání i dohodnutých možnostech další spolupráce (Čevela).

Volnočasová studie
Účelem setkání byla především informace o zadání volnočasové studie , schváleném Radou města 7. března 2011. Rozpracovaná studie už také byla zveřejněna k připomínkování a doplňování jako internetová databáze v rámci INFO-servisu na stránkách radnice . Dle záměru Rady města, definovaného ve smlouvě s řešitelkou (Matoušková), by studie měla sloužit jako odborně připravený podklad k práci a rozhodování Vedení města, Zastupitelstva a dalších orgánů v oblasti volnočasových aktivit.

Přítomní se shodli na tom, že infrastruktura s nabídkou možností volnočasových aktivit v Modřicích je ve srovnání s jinými obcemi v mnoha směrech nedostatečná. Proto přivítali možnost konkretního vyjádření k jednotlivých problémům a námětům a jsou připraveni s řešitelkou studie při tvorbě databáze aktivně spolupracovat.

Současně také přivítali záměr Rady města, aby databáze dle studie sloužila jako rámec pro koordinaci těch, kdo se problematikou volného času zabývají a jsou připraveni dle možností spolupracovat i na realizaci konkretních akcí.

Rozvoj lokality kolem Primálu
Byla podána informace, že existuje záměr vedení města, aby areál kolem Primálu, včetně části současné navážky měli na starosti myslivci, kteří také přednesli svoje představy o jeho budoucím využití. Je potřeba o tomto záměru informovat ve Zpravodaji č. 4/2011 (Teker, Čevela).

Bylo konstatováno, že by bylo potřebné zpracovat písemný materiál, který by upozornil na hodnotu lokality (Čevela, Teker, Koubková, Rouzková, Pokorná, Hájek a ostatní dle zájmu). Pokud se jej podaří dostatečně kvalitně zpracovat, bude možné ho využívat jako metodický a popularizační podklad pro vzdělávání a výchovu spoluobčanů všech věkových kategorií.

Současně byla myslivcům nabídnuta konkretní brigádní pomoc při potřebném dočištění lokality (dle situace) i při další práci na projektech (Teker, Kepertová, Rouzková a další dle zájmu).

Sázení stromků na Den země
Byla dohodnuta konkretní spolupráce na akci k letošnímu Dni země v dubnu, kdy by pod vedením myslivců a za spolupráce hasičů a dle možností i ostatních, žáci ZŠ zasadili stromky v hliníku v areálu "Pod kaštany" - samozřejmě i s potřebnou následnou péčí.

O akci budou také připraveny informace do Zpravodaje č. 4/2011 (Čevela, Koubková, Teker).

Velké problémy k řešení
Účastníci Kulatého stolu se shodli, že za velké problémy infrastruktury lze považovat:

- chybějící kruhový objezd s přechody pro chodce na křižovatce Havlíčkova-Jižní obchvat
- nedostatek hřišť a prostoru v centru města nejen pro volné hry školních dětí, ale i pro pohybové aktivity dospělých
- chybějící vymezené prostory pro volný výběh a cvičení psů

Tento výčet je orientační a postupně bude podrobněji i s náměty na řešení rozpracován v rámci studie. Rovněž některé další konkretní názory a připomínky z jednání byly zaznamenány a budou brány v úvahu při zpracování souvisejících témat (Matoušková).

Pod dojmem společného jednání se následně objevila inspirace, že by bylo užitečné zvážit možnosti zpřístupnění zahrady a hřiště areálu ZŠ-Benešova v odpoledních hodinách a o volných dnech (prázdninách) pro veřejnost. O námětu byl telefonicky informován p. starosta, se kterým bylo dohodnuto, že návrh bude blíže konkretizován a předložen členům vedení města písemně (Čevela, Koubková).

záznam o jednání sestavil Vlastimil Čevela - 20:26 25.3.2011


15
Úvod


Poslední aktualizace 2011-09-24     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009