Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  celkové řešení DB      
/ tisk /

ÚvodKoncepce volnočasové studie

   <<   
C   004

Název studie
Analýza možností volnočasových aktivit občanů v Modřicích a blízkém okolí
Rámcový cíl a postup
V návaznosti na   Strategický plán města   a rozpracovaný   Koncept nového Územního plánu   vytvořit souhrnný materiál, který podrobně a pro občany srozumitelně popíše současné možnosti a zhodnotí potenciál dalšího rozvoje včetně překážek, který tento rozvoj omezují.

K dosažení tohoto cíle jsou využívány oficiální dokumenty, volně přístupné otevřené zdroje informací, jako např.   INFO-servis   a především názory a různé pohledy místní komunity, získané na základě řízených rozhovorů se širším okruhem aktivních občanů a s představiteli různých zájmových skupin, spolků, institucí i vedení města.

Možnosti pro trávení volného času v Modřicích nelze analyzovat bez znalosti aktuálního stavu a záměrů pro rozvoj v blízkém okolí. Proto jsou rozhovory vedeny i s představiteli sousedních obcí či městských částí a dle potřeby i s dalšími subjekty.

Vymezení záměru
Analýza nebude plánem, ani jiným oficiálně schvalovaným dokumentem. Bude to konkrétní a obecně srozumitelný, odborně připravený souhrnný materiál ve formě databáze na internetu, s možností následné aktualizace dle potřeby.

Předpokládá se, že bude sloužit jako srovnávací pracovní podklad k práci Rady města, Zastupitelstva i odborných komisí a především jako kvalifikovaně připravená inspirace pro zásobník rozvojových projektů. Důležité také je, že se její realizací posílí dialog vedení města s občany.

Významným využitím studie bude od počátku její dostupnost na internetu   www.mesto-modrice.cz/info/volny-cas   s vyhrazenou mailovou adresou   va-modrice@inmail.cz   pro náměty a názory k analyzovaným volnočasovým aktivitám od každého, kdo bude mít zájem.

To umožní nejen průběžné aktivní samostatné připomínkování od kohokoliv, ale také vznikne rámec pro oslovení a cílenou spolupráci všech subjektů, které se problematikou volného času v Modřicích a blízkém okolí zabývají, anebo k této oblasti mají zájem něco říct či jinak přispět.

Použitá metoda
V souladu se záměrem dle nedávno zpracovaného Strategického plánu, je třeba zapojit do společného úsilí o vyvážený a trvalý rozvoj veřejnost.

Proto bude namísto metody SWOT se specializovanou terminologií, použita její zjednodušená a obecně srozumitelná varianta APB, t.j.
    A - aktuální situace
    P - potenciál dalšího rozvoje
    B - bariéry, resp. překážky, které dalšímu rozvoji brání

Nepočítá se s žádnou pracovní skupinou, ani s veřejnými besedami, kromě výše zmíněných individuálních kontaktů bude hlavním způsobem komunikace při tvorbě studie měsíčník   Zpravodaj Modřice   a internet.

16
Úvod


Práce s náměty v databázi pro volný čas

   <<   
C   164

Prezentace námětů ve veřejné databázi na internetu radnice nebo ve Zpravodaji neznamená, že budou skutečně realizovány. Cílem studie ve formě průběžně aktualizované databáze na internetu je vytvoření podmínek pro trvalý oboustraný dialog radnice s občany. Zjednodušeně řečeno - pokud někdo vnímá nějaký problém, nebo má námět, který považuje za zajímavý - měla by existovat možnost takovou informaci zaznamenat do veřejné databáze.

Potom lze z různých pohledů posuzovat - v první fázi zda to jako problém vidí jeden nebo sto lidí, zda ten námět může něco užitečného přinést a pokud ano, co se dá udělat pro jeho realizaci. Samozřejmě také musí být zvážena náročnost vyřešení problému nebo realizace námětu i velikost případných překážek - ale toto by vždy měla být až druhá fáze posuzování. Výsledky obou fází posuzování by pak měly být připojeny do databáze k příslušnému tématu.

V Modřicích, značně postižených negativními civilizačními faktory, těch problémů určitě není málo a určitě je i řada možností pro realizaci zajímavých námětů. Pokud by se podařilo popisovaný informační systém vytvořit a udržet, zákonitě by se to mělo projevit nejen na kvalifikovanějším rozhodování při řízení města, ale i na spokojenosti jeho občanů.

16
Úvod


Forma řízených rozhovorů

   <<   
C   067

Označení řízený rozhovor znamená, že dotazovatel využívá předem připravenou osnovu otázek nebo souhrn problémů, ke kterým považuje za potřebné získat vyjádření nebo stanovisko. Tato příprava je ovšem pouze rámcová, protože rozhovor je nutno přizpůsobovat míře angažovanosti a zkušenostem dotazovaného.

Má-li být dosaženo přiměřené objektivity, nelze se vyhýbat protichůdným názorům ani citlivým nebo kontraverzním námětům, které při rozhovoru mohou vyvolat nežádoucí emoce. Pro udržení věcnosti jednání je pro takové případy nezbytné dodržovat následující postup:

1 - nejprve teoreticky zhodnotit, zda a jaký by námět mohl přinést užitek
2 - dále teoreticky zvážit, co by se dalo udělat pro jeho realizaci
3 - teprve potom se zabývat praktickými problémy či důvody proti realizaci


Objektivní skutečností totiž je, že pokud určitá část místní komunity vnímá něco jako problém, nelze tento fakt smazat ani stanoviskem jiné části komunity, ani z pozice mocenského vlivu.

Jediným přijatelným postupem je problém, kontraverzní námět či variantu v databázi zaznamenat a uvést k němu věcné důvody pro a proti. Dodržení této zásady omezí zbytečné emotivní návraty a zajistí kvalitní, skutečně souhrnný podklad pro kvalifikované rozhodování.

16
Úvod


Poslední aktualizace 2011-09-24     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009