Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

Souhrn výsledků a doporučené priorityVýsledky volnočasové studie - souhrn

   <<   
C   180

Předmětem studie bylo vytvoření veřejné databáze na internetu, která analyzuje možnosti volnočasových aktivit občanů v Modřicích a blízkém okolí. Na přímé oslovení (občané veřejně známí svojí aktivitou v oblasti volného času a zastupitelé) a výzvy ke spolupráci ve Zpravodaji reagovalo asi 50 lidí. V tištěné formě byla koncem září předána starostovi města a nadále bude průběžně aktualizována na internetu radnice - v současnosti v rubrice INFO-servis s tím, že bude strukturou i daty postupně začleněna do nově rekonstruovaných stránek. Obsahově je studie kromě úvodu a tohoto souhrnu členěna do tří oddílů - I. obecnější úvod, II. přehled konkretních možností a III. potenciál rozvoje.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


I. Volnočasové aktivity a kvalita života - souhrn

   <<   
C   181

Úvodní oddíl obsahuje zhodnocení volného času v širších souvislostech. Kromě historického přehledu názorů o chápání volného času, je především zdůrazněn význam volnočasových aktivit pro pocit sounáležitosti místní komunity. Při rozvoji města má budování přiměřené infrastruktury pro volný čas přímo klíčovou důležitost pro pocit spokojenosti a blahobytu jeho občanů.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


II. Konkretní možnosti v Modřicích - souhrn

   <<   
C   182

Ve studii byla navržena a v databázi na internetu realizována jednotná, vzájemně propojená struktura, umožňující srozumitelně a detailně popisovat problematiku volného času ze tří základních hledisek a následně tento popis průběžně aktualizovat dle potřeby. Především z pohledu 7 věkových kategorií - od velmi malých dětí s rodiči až po seniory. Pro druhý pohled jsou aktivity shrnuty do 5 témat - od jednorázových akcí, přes volný pohyb ve městě a v přírodě, až po organizované činnosti a využívání služeb. Třetí možností pak je hledisko infrastruktury, chápané v nejširším smyslu, tj. nejen technické, ale i organizační, přírodní, informační a služeb.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


III. Potenciál dalšího rozvoje P1 až P7 - souhrn

   <<   
C   183

Potenciál - dle slovníku "celková možnost něco udělat" - může být chápán i jako problémová oblast k řešení. V rámci studie bylo takových oblastí vymezeno 7 s podrobnějším popisem v samostatných kapitolách.

Pro každou oblast byl kromě toho vytypován jeden konkretní dílčí rozvojový úkol s reálnou možností splnění v dohledné době a navržen jako priorita pro další postup.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


P1 - Urbanistická koncepce pro oblast U hřiště - priorita

   <<   
B   179

Volnočasová studie především doporučuje, aby "Prověřovací studie sportovně rekreačního areálu", připravovaná ve spolupráci s VUT Brno (Zpravodaj 7-8/2011-10) zahrnovala nejen řešení sportovišť, haly u Sokolovny a zahrádek, ale i využití přilehlého areálu školy a sídliště rodinných domů. V duchu takového širšího pojetí je zpracována podrobná inventura stávající infrastruktury, různých variant námětů pro její využití i dalších. Tato kapitola volnočasové studie s dalšími náměty v databázi, spolu se Zpravodajem a v něm diskutovanými názory i souvisejícími bloky INFO-servisu by měla patřit k podkladům pro VUT ze strany města.

Zájmový prostor je zásadně nejcennější a bohužel už pouze jedinou velkou nezastavěnou plochou ve městě. Rozhodnutí o jejím rozvoji vyžadují velice pečlivou úvahu a taky přiměřenou shodu ze strany občanů. Proto by zpracování prověřovací studie mělo být prioritou P1 a o dílčích výsledcích či názorech by měla být modřická veřejnost vhodným způsobem průběžně informována.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


P2 - Klubovny _ tělocvična _ hala - priorita

   <<   
B   184

Všichni respondenti a další signály ze Zpravodaje i odjinud se shodují, že v souvislosti s nárůstem obyvatel není město dostatečně vybaveno infrastrukturou pro setkávání lidí při klubové či spolkové činnosti v případě nepříznivého počasí a krytými prostorami pro cvičení. Tento nedostatek je jako limitující pociťován ve všech směrech i ve všech věkových kategoriích.

Jednoduché, ani rychlé řešení neexistuje, ale jako prioritu P2 by mělo vedení města srozumitelně vysvětlit a zveřejnit svoje představy a již připravované konkretní nejbližší kroky ke zlepšení situace.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


P3 - Hrací plochy _ hřiště _ zeleň ve městě - priorita

   <<   
B   186

V současné době sice již existuje několik veřejných dobře vybavených a udržovaných dětských hřišť, ale není jich dostatek a nejsou v okrajových obytných oblastech (Na Bobravě, Severní předměstí). Díky vyhroceným mezigeneračním konfliktům byla řada hracích ploch zrušena, takže pro starší děti a mládež jsou možnosti minimální nebo žádné. Rovněž pro dospělé prakticky neexistuje alespoň minimálně vybavené hřiště k volným pohybovým aktivitám. Rovněž v rozsahu zelených ploch, vybavení veřejných prostranství a kvalitě chodníků i komunikací je řada možností ke zlepšení současného stavu.

Po inspiraci volnočasovou studií a z iniciativy p. ředitelky ZŠ byl o letních prázdninách pro veřejnost zpřístupněn areál školy na Benešově ulici s travnatou plochou, velkým krytým altánem a vybaveným hřištěm s umělým povrchem. Na základě kladného přijetí ze strany občanů by jako prioritu P3 mělo vedení města vhodným způsobem podpořit ZŠ tak, aby areál mohl být volně přístupný nejen v pracovní dny o prázdninách, ale též o víkendech celý rok, případně dle zájmu i průběžně v podvečerních hodinách.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


P4 - Kam se psy - priorita

   <<   
B   173

Ve městě je registrováno kolem 500 psů, takže neexistence oficiálně vymezené plochy pro jejich volný výběh se odhadem může dotýkat až 1/4 obyvatel (2-3 lidé/pes). Ve studii je k tomuto problému i k případnému cvičišti psů zpracováno několik konkretních námětů.

Již první prezentace tohoto tématu ve Zpravodaji vzbudila živý zájem, ze kterého vyplývá potřeba s tím skutečně něco udělat. Proto je jako priorita P4 doporučováno na volném zeleném prostoru za samoobsluhou na ulici Prusinovského doplnit minimální potřebné vybavení a vyhlásit tam volný výběh psů. Do doby, než bude tento prostor vybaven a i dále - pokud nebude využitý jinak - je doporučováno výběh psů umožnit v nevyužívané oplocené menší lokalitě na rohu ulic Rybníček a Havlíčkova.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


P5 - Vycházky do okolní přírody - priorita

   <<   
B   186

Není pravda, že v Modřicích není kam jít - pouze zatím nebyly vytvářeny dostatečné podmínky pro využívání okolní přírody k vycházkám a kratším výletům a pokud zde možnosti jsou, tak nejsou dostatečně zakotveny ve vědomí lidí. Vyhlášení prvních vycházkových tras bylo velice pozitivně přijato především dětmi z pionýrského oddílu Brabrouci, kteří se ihned iniciativně spolu s myslivci ujali jejich vyznačení. Díky pravidelné údržbě pracovní četou města se vyhlášené trasy podařilo udržet přiměřeně průchozí i v době bujné vegetace okolo prázdnin. V této oblasti jsou popsány i náměty kolem cyklistiky.

Jedna z potenciálně velice zajímavých tras vede do Popovic a dále přes oboru do Rajhradu. Z iniciativy kolem volnočasové studie, pochopení p. místostarosty Dolečka a s pomocí pracovní čety a myslivců, byla již na jaře provizorně zpřístupněna spojka po trase bývalé polní cesty k Bobravě. Už pár let tam totiž existuje malá soukromá lávka. Její překonání s kolem je sice poněkud fyzicky náročnější, ale vyšlapaná pěšina z modřické strany dokládá, že je o trasu trvalý zájem. Jako priorita P5 je proto doporučováno maximálně a třeba i finančně podpořit připravovaný záměr Popovic, vybudovat přes Bobravu vhodný můstek a zavést k němu polní cestu pro pěší a cyklisty.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


P6 - ÚP a infrastruktura pro volný čas - priorita

   <<   
B   187

Aktuální Územní plán i Koncept jeho nové verze se nejen v prostoru zahrádek u hřiště, ale i jinde liší od představ, jak by se měla udržet nebo rozvíjet infrastruktura pro volnočasové aktivity.

Ve studii byl zpracován souhrn takových kolizí, ke kterým by jako priorita P6 mělo být zaujato nějaké oficiální stanovisko s příslušným srozumitelným zdůvodněním a městem přijaté řešení by mělo být promítnuto do Konceptu nového ÚP ještě v procesu jeho schvalování.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


P7 - Informovanost a vztahy v místní komunitě - priorita

   <<   
B   188

Přesto, že se od zřízení Redakční rady počátkem roku 2007 zvýšila kvalita i počet přispěvatelů ve Zpravodaji, vícekrát bylo připomenuto, že v poskytování informací občanům jsou ještě veliké rezervy. Významným krokem v tomto směru je i realizace databáze pro volný čas a připravované zlepšení přehlednosti i aktuálnosti obsahu, které by měla přinést probíhající rekonstrukce internetových stránek radnice. Dobrá informovanost je také velice důležitou podmínkou pro pěstování vzájemné sounáležitosti a spolupráce občanů s vedením města i mezi sebou.

Při jednáních kolem studie byly vícekrát zmiňovány i širší problémy, které přesahovaly vymezené téma, takže je zřejmé, že se lidé o dění ve městě zajímají. Doporučenou prioritou P7 je proto navázat na studii s její databází a na základě stanovisek a námětů ze všech složek politického i názorového spektra připravit Plán rozvoje města se zásobníkem konkretních rozvojových úkolů. Takový plán by pak závazně a srozumitelně ukazoval, kterými směry by se budoucí rozvoj měl ubírat.

45
Souhrn výsledků a doporučené priority


Poslední aktualizace 2011-09-28     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009