Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

P1 - Koncepce pro oblast U hřištěP1 - Urbanistická koncepce pro oblast U hřiště - priorita

   <<   
B   179

Volnočasová studie především doporučuje, aby "Prověřovací studie sportovně rekreačního areálu", připravovaná ve spolupráci s VUT Brno (Zpravodaj 7-8/2011-10) zahrnovala nejen řešení sportovišť, haly u Sokolovny a zahrádek, ale i využití přilehlého areálu školy a sídliště rodinných domů. V duchu takového širšího pojetí je zpracována podrobná inventura stávající infrastruktury, různých variant námětů pro její využití i dalších. Tato kapitola volnočasové studie s dalšími náměty v databázi, spolu se Zpravodajem a v něm diskutovanými názory i souvisejícími bloky INFO-servisu by měla patřit k podkladům pro VUT ze strany města.

Zájmový prostor je zásadně nejcennější a bohužel už pouze jedinou velkou nezastavěnou plochou ve městě. Rozhodnutí o jejím rozvoji vyžadují velice pečlivou úvahu a taky přiměřenou shodu ze strany občanů. Proto by zpracování prověřovací studie mělo být prioritou P1 a o dílčích výsledcích či názorech by měla být modřická veřejnost vhodným způsobem průběžně informována.

46
P1 - Koncepce pro oblast U hřiště


Stávající infrastruktura v oblasti U hřiště

   <<   
B   189

Vymezení oblasti
Pro účely této analýzy je oblast vymezena (od severu)
    - ulice Benešova (areál Sokolovny, parčík, škola)
    - ulice Sokolská a Příční s odbočkami (areál ZUŠ a přilehlé zahrady, dětské hřiště)
    - ulice U hřiště s odbočkami
    - jižní obchvat II-152
    - železniční trať 260
Pokud není uvedeno jinak, pozemky se zmiňovanou infrastrukturou jsou v majetku města

Dále jsou podrobněji charakterizovány jednotlivé prvky infrastruktury, v rámci převodu databáze do nových internetových stránek města a dle očekávaných doplňujících námětů po zveřejnění studie se počítá s dalším upřesněním

(A)
jednopatrová budova Sokolovny v přízemí restaurace, využití 1. patra není zpracovatelce studie známo

(*) zatím ve vlastnictví TJ Sokol, probíhá jednání o převodu na město

(B)
prostor zahradní restaurace (staré stromy - stín) s betonovým parketem a pódiem, částečně oplocený proti železnici, vybavený hracími prvky pro děti - (*)

zahradní restaurace s hracími prvky je velice oblíbená a hodně využívaná, je místem pro stavění máje a hodové zábavy, v létě pro pravidelné hudební večery

(C)
tělocvična z 50-tých let min. století se šatnami, přístupnými zvenku - (*)

tělocvična je přetížená, průběžně je využívaná základní školou a ani zdaleka nepokrývá zájem ze strany občanů i spolků, jedná se o jediný větší cvičební sál ve městě (rozestavěná hala v areálu bývalé cihelny dle sdělení nového majitele nebude sloužit sportovním účelům)

(D)
areál oplocených nohejbalových hřišť - (*)

intenzívně využívaný mistrovským oddílem nohejbalu

(E)
volná zelená plocha směrem ke dráze a přilehlá neudržovaná cesta k travnatému hřišti - (*) využívaná pouze několikrát za rok pro pouťové atrakce nebo příjezd a parkování při akcích

(F)
přízemní domek se zahradou v sousedství Sokolovny, zatím soukromý, ale smluvně již připravované podmínky pro směnu do majetku města

(G)
oplocený parčík vedle školy (staré stromy a keře - stín), původně vybaven jako dětské hřiště, ale vybavení nebylo dostatečně důkladné a vůbec nebylo udržováno, takže došlo k devastaci, z vybavení zůstaly jen zbytky, přístup z ulice Benešova

poměrně málo navštěvovaný, využívaný k podvečernímu setkávání starších školáků a mládeže

(H)
nepřístupný oplocený zelený pás mezi budovami školy a chodníkem na ulici Benešova, staré okrasné stromy (tisy a další - stín)

(I)
oplocený zahradní areál kolem budovy školy s menší dlážděnou a větší travnatou plochou, na východním okraji staré ovocné stromy (stín), velký krytý altán - venkovní učebna s lavicemi a stoly (stín), vybavené sportovní hřiště s umělým povrchem, přístup z ulice Benešova

v době školní výuky intenzívně využívaný školou a v odpoledních hodinách družinou, veřejně nepřístupný, během letních prázdnin 2011 byl otevřen veřejnosti ve všední dny od 8 do 16 hodin, v podvečerních hodinách a o víkendech nebo svátcích v průběhu celého roku areál využíván není (možnost pronájmu organizovanou skupinou za úplatu)

(J)
oplocená zahrada za budovou ZUŠ, starší původní vybavení po dřívější mateřské škole, staré stromy (stín), přístup z ulice Sokolská

veřejně nepřístupná, využívaná k pobytu dětí mateřskou školou při vycházkách, kromě občasného využítí mateřskou školou (tj. odpoledne, prázdniny, víkendy, svátky - zahrada využívána není)

(K)
výše zmíněné ulice v oblasti mají poměrně kvalitní asfaltový povrch, místy chodníky jsou, místy chybí, na ulicích jsou někde i vymezené výklenky pro parkování

(L)
čtvrť poměrně nízkých rodinných domků v soukromém vlastnictví s malými zahradami a předzahrádkami do ulice

(M)
areál poměrně luxusních sportovních, restauračních a ubytovacích služeb soukromé firmy Fino-club, tenisové kurty s nafukovací halou a parkoviště jsou na pozemcích města - neúměrně výhodné podmínky pronájmu dohodnuté bývalým vedením města (před r. 2006) jsou předmětem kritiky, částečně je řešeno novou smlouvou s radnicí (2011) o poskytování kurtů místním zájemcům (spolkům) v určitých hodinách zdarma

(N)
areál zadního hřiště (škvárového), vybavený pouze brankami pro tréning fotbalistů, jinak bez vybavení

areál je minimálně využívaný - chybějící vybavení a tím využitelnost pro jiné pohybové aktivity je předmětem kritiky

(O)
travnatý svah s bývalým dětským hřištěm - špatný stav plotu k frekventovanému obchvatu (nebezpečí pro děti), původní vybavení nebylo dostatečně důkladné, ani nebylo průběžně udržováno, takže došlo k jeho devastaci

z výše uvedených důvodů a pro relativní odlehlost je prostor minimálně využívaný

(P)
travnatý pás podél železnice od zadního hřiště, za zahrádkami, podél areálu u Sokolovny až k mostu - místy neprůchodně zarostlý, místy divoké skládky odpadu

(Q)
podél trati oplocený areál zahrádkářské osady "U dráhy" ve správě Zahrádkářského spolku - asi 40 nájemců, převážně občanů Modřic, ovocné stromy, keře a záhony zeleniny i květin, většina parcel má i zahradní besídky nebo přístřešky

intentivně využívané k zahrádkářské činnosti, stromy a keře umožňují pobyt ptáků, prostor poskytuje relaxaci v přírodním prostředí pro asi 120 obyvatel (kolem 3/parcelu)

(R)
mezi zahradou školy a travnatým fotbalových hřištěm oplocený areál zahrádkářské osady "U hřiště" ve správě Zahrádkářského spolku - asi 30 nájemců, převážně občanů Modřic, ovocné stromy, keře a záhony zeleniny i květin, většina parcel má i zahradní besídky nebo přístřešky

intentivně využívané k zahrádkářské činnosti, stromy a keře umožňují pobyt ptáků, prostor poskytuje relaxaci v přírodním prostředí pro asi 90 obyvatel (kolem 3/parcelu)

(S)
oplocené travnaté fotbalové hřiště se zázemím a vybavením, klubovnou a prostorem pro pořádání různých akcí i s posezením a občerstvením - ve správě Městského fotbalového klubu

využívané pro zápasy fotbalových družstev a jedenkrát ročně pro Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

(T)
poměrně široký, asi 120+90m dlouhý, částečně travnatý a částečně neupravený volný pás na západní a severní straně mezi oploceným fotbalovým hřištěm a zahrádkami, jediný strom (javor), který prostor oživoval a dával stín byl nedávno skácen

pás je využívaný pouze jako průchozí prostor a občasně pro parkování aut zahrádkářů a při fotbalových akcích

(U)
stavebně uzavřený areál dvou řad garáží (architektonicky i stavebně v nejednotném provedení) na soukromých pozemcích s vnitřním prostorem v majetku města

(V)
asi 6m široká a 170m dlouhá cesta bez asfaltového povrchu (po dešti a v zimě obtížně schůdná) mezi oplocením zahrad rodinných domů a vnější stěnou garáží

(W)
výhledově uvažovaná budova městské haly

(X)
výhledově uvažované místo pro parkování aut i autobusů při akcích - nutno zvážit i variantu s parkováním na ulicích (Benešova, Nádražní, Sokolská, Brněnská, Tyršova-slepá)

46
P1 - Koncepce pro oblast U hřiště


Rozvojové náměty pro oblast U hřiště

   <<   
B   190

Tyto rozvojové náměty přímo navazují na samostatný popis stávající infrastruktury zájmové oblasti - odkazy na její prvky jsou (velká písmena v závorce).

Dále jsou zatím stručně uvedeny jednotlivé možnosti potenciálního využití dle názorů občanů, získaných při zpracovávání studie - v rámci převodu databáze do nových internetových stránek města a dle očekávaných dalších námětů po zveřejnění dokončené studie se počítá s jejich doplněním a upřesněním

(N-1)
v ulicích Sokolská, Příční a U hřiště (K) by měla být příslušnou dopravní značkou vymezena "obytná zóna" - tím by se donutili řidiči k opatrnější jízdě, snížilo riziko nebezpečných střetů v nepřehledných místech a zvýšila možnost volnočasového využití formou procházek i jiných pohybových aktivit ve městě pro všechny věkové kategorie občanů

z důvodu bezpečnosti je ke zvážení doporučována též možnost, vyhlásit jako "obytnou zónu" i ulici Rybníček kolem dětského hřiště

(N-2)
způsob využití volné zelené plochy u dráhy (E) by měl být předmětem širší diskuze, do které by se formou ankety mohli zapojit i žáci II. stupně ZŠ - v každém případě by ale tento prostor měl vhodně navazovat na sousední hřiště v areálu školy (I) a měla by být organizačně zajištěna taková forma správcování a dalších podmínek, aby tyto areály byly v době nevyužívání školou jako celek volně přístupné veřejnosti - viz také (N-3)

(N-3)
při návrhu koncepce rozvoje zájmové oblasti je nutné uvažovat i se způsobem provozování, protože to může mít i zásadní vliv na spojení ploch nebo jejich oplocení - příkladem je sousedství venkovních areálů kolem Sokolovny (D,E,F,G) a hřiště u školy (I), kde by mohlo být velice provozně výhodné uvažovat s jedním správcem - ale to vyžaduje výše zmíněné technické podmínky - a taky samozřejmě souvislost s uvažovanou budoucí městskou halou (W)

(N-4)
zatím není mezi občany shoda v zásadní otázce, zda v zájmové oblasti ponechat zahrádky, anebo je zrušit a zřídit zde veřejný park - přesun situování haly z prostoru zahrádkářské osady "U hřiště" (R) do prostoru stávající tělocvičny (C) sice vyhrocený spor dočasně otupil, ale nevyřešil - připravovaná studie VUT by proto měla počítat s oběma alternativami a zhodnotit jejich plusy a mínusy

Jedním z možných řešení je jistý kompromis - ponechat všechny nebo část zahrádek a v sousedních prostorách vybudovat relaxační procházkový prostor, kde by byly lavičky a stromy pro posezení ve stínu - viz (N-5), (N-6), (N-8)

(N-5)
jedním z často zmiňovaných problémů je nedostatek relaxačních zelených ploch pro možnost procházky s posezením v prostoru intravilánu města - v zájmové oblasti jsou sice roztroušené, ale dostatečně velké zelené plochy, které by mohly po příslušném vybavení takovou funkci zastávat ve prospěch především maminek s malými dětmi a seniorů

konkretně - zelené pásy mezi travnatým hřištěm a zahrádkami (T), zelený pás mezi budovou školy a chodníkem (H), zelené pásy po obou stranách chodníku na vyústění ulice Příční směrem k ulici Hybešově a možná i další

velice důležitým hlediskem a cílem by ve všech návrzích kolem zeleně mělo být pomocí rychle rostoucích stromů (javory, lísky a pod - příklad nová alej u silnice z Přízřenic ke dráze) zajištění stínu v letních měsících - Modřice leží v jedné z nejteplejších oblastí Moravy a pobyt venku v letních vedrech bez možnosti vyhledání stínu je nejen zdravotně namáhavý, ale v souvislosti se stoupajícím výskytem rakoviny kůže někdy přímo životu nebezpečný - proto by mělo být v zájmu města, aby vytvářelo tímto způsobem podmínky pro ochranu svých občanů

(N-6)
pokud by se odstranila divoká zeleň a nepovolené skládky odpadu v pásu (P) mezi ploty zahrádek a železnicí, mohla by tam vzniknout neoficiální pěšina, která by umožnila pohodlné a výrazně zkrácené pěší spojení areálu u Sokolovny se zadním hřištěm

(N-7)
v současnosti mimimálně využívaná spojovací cesta podél garáží (V) by mohla být na straně od města vybavena zábranami proti vjezdu, takže by pro vozidla nebyla průjezdná, po vyasfaltování pak by mohla sloužit jako bezpečný prostor pro dětské ježděni na in-line bruslích, na prknech po rovině i na kole nebo na koloběžkách

současně by také mohla být pěknou procházkovou trasou - po domluvě s majiteli garáží by jejich zadní stěny mohly být jednotně ozeleněny pnoucími přísavníky (určitě ne živým plotem ten zabírá místo a skýtá nežádoucí úkryty)

(N-8)
jako alternativa k rušení zahrádek by se mělo uvažovat o vhodnějším využití zadního hřiště - v celé oblasti se totiž kříží zájmy různě početných skupin - fotbalistů (velké travnaté hřiště, další hřiště navíc pro trénink), zahrádkářů (pronajaté pracely) a ostatní veřejnosti (kvalitně vybavené hřiště nebo hrací plochy a veřejný park) - viz též (N-4)

proto je třeba zvážit i možnost, že případný park s hracími plochami by mohl vzniknout v místech dnešního zadního hřiště - v každém případě by však mělo být obnoveno, zabezpečeno proti silnici i železnici a vhodně vybaveno dětské hřiště se svahem pro zimní hry dětí

(N-9)
domek vedle Sokolovny ((F) je uvažován pro klubovny - možná, že by bylo možné uvažovat o vybudování nadstavby prvního patra, která by umožnila zvýšení jejich kapacity

(N-10)
vedle jednoduché úvahy o zrušení parčíku vedle školy (G) a na jeho místě vybudování parkoviště by měly být zvažovány i jiné alternativy - např. parkování v přilehlých ulicích dle (X)

v parčíku jsou totiž vzrostlé stromy a keře, které dávají stín a vytvářejí příjemné relaxační prostředí - jinde ve městě velice vzácné, při likvidaci zeleně parčíku bude velice dlouho trvat, než někde jinde (pokud vůbec bude kde) vyroste podobná zeleň, která by ji nahradila

(N-11)
oplocená zahrada za budovou ZUŠ (J) by mohla být dovybavena a otevřena jako dětské hřiště pro veřejnost, v případě možnosti vhodným způsobem zpřístupnit nebo doplnit sociální zázemí v budově, by mohla sloužit i jako prostor pro venkovní pobyty dětí z klubu maminek

46
P1 - Koncepce pro oblast U hřiště


Poslední aktualizace 2011-09-28     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009