Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

P4 - Kam se psyP4 - Kam se psy - priorita

   <<   
B   173

Ve městě je registrováno kolem 500 psů, takže neexistence oficiálně vymezené plochy pro jejich volný výběh se odhadem může dotýkat až 1/4 obyvatel (2-3 lidé/pes). Ve studii je k tomuto problému i k případnému cvičišti psů zpracováno několik konkretních námětů.

Již první prezentace tohoto tématu ve Zpravodaji vzbudila živý zájem, ze kterého vyplývá potřeba s tím skutečně něco udělat. Proto je jako priorita P4 doporučováno na volném zeleném prostoru za samoobsluhou na ulici Prusinovského doplnit minimální potřebné vybavení a vyhlásit tam volný výběh psů. Do doby, než bude tento prostor vybaven a i dále - pokud nebude využitý jinak - je doporučováno výběh psů umožnit v nevyužívané oplocené menší lokalitě na rohu ulic Rybníček a Havlíčkova.

49
P4 - Kam se psy


Kam se psy - charakteristika problémů

   <<   
B   166

Podle údajů Městského úřadu je v Modřicích registrováno asi 500 psů. Pokud budeme předpokládat, že ke psu průměrně patří dva lidé, tak se soužití se psy bude týkat minimálně 1000 obyvatel města ve všech věkových kategoriích. Řada psů sice žije ve dvoře nebo má výběh na zahradě, ale není jich málo, kteří tyto možnosti nemají. Pohyb psů ve městě bez vodítka a bez náhubku je sice zakázán a i v přírodě je omezen (Zpravodaj 5/2010-31), ale protože zatím neexistuje žádná legální alternativa, tak příslušné zákazy a omezení často nebývají respektovány.

Z uvedené statistiky vyplývá, že téma "kam se psy" je důležité pro významné množství obyvatel. Při rozhovorech v rámci volnočasové studie pak bylo potvrzeno, že chybí nejen vymezený prostor pro volný výběh psů, ale i prostor pro jejich cvičení. Vzhledem k tomu, že venčení psů často provádějí děti, dost zaměstnaní lidé a obtížně se pohybující senioři, převažuje názor, že volný výběh psů by měl být snadno dostupný v centrální části města (podobně Wien - Schweden Platz, Ostrava - park u radnice aj.). Prostor, který by umožňoval psy cvičit k získání žádoucích vlastností v jejich chování by s ohledem na související hluk a další rizika měl být naopak mimo zastavěnou část města. Postupně byly při rozhovorech k volnočasové studii formulovány konkrétní dále uvedené náměty.

49
P4 - Kam se psy


Volný výběh psů - Prusinovského

   <<   
B   167

Za samoobsluhou, vedle parkoviště hotelu Gregor je nezastavěná a s výjimkou již před delší dobou občasných pouťových atrakcí nijak nevyužívaná zatravněná plocha v majetku města o velikosti asi 800 m2 (cca 18x47m). Při doplnění potřebných košů na exkrementy, lehkého nízkého oplocení s nějakou lavičkou a příp. několika keři a stromy pro stín by dle většiny názorů mohla být pro psy i jejich pány velice vhodným relaxačním prostorem.

49
P4 - Kam se psy


Volný výběh psů - Rybníček

   <<   
B   168

Na rohu ulice Rybníček a Havlíčkova zůstala po demolici menší oplocená zatravněná parcela asi 340 m2 (cca 20x17m) v majetku města, perspektivně využitelná pro občanskou vybavenost, ale zatím trvale nijak nevyužívaná. Ze situace je zřejmé, že její přizpůsobení pro volný výběh především malých psů by bylo minimálně náročné (koš, lavička, úprava zavírání vstupní branky). Proto je tento výběh navrhován jako dočasný do doby zahájení konkrétních úprav pro budoucí cílové řešení.

49
P4 - Kam se psy


Volný výběh psů - Severní předměstí

   <<   
B   169

Kolmo na polní cestu u Moravanského potoka je parcela č. 460/6 o výměře asi 1200 m2 (cca 20x60m) ve vlastnictví města - v současnosti zemědělský půdní fond. Podle některých názorů by mohla být využita jako výběh nebo cvičiště pro psy.

Nevýhodou pro výběh je poměrně veká vzdálenost od centra města, výhodné by to mohlo být pro majitele psů z blíkého okolí. Jako cvičiště psů není tento prostor vhodný z hlediska hluku, protože psi při výcviku zpravidla často štěkají. Prostor je příliš blízko sídliště s bytovými domy.

49
P4 - Kam se psy


Víceúčelový přírodní areál - Nad Rybníky

   <<   
KOD   170

Podél Z-V polní cesty od podjezdu pod dráhou směrem ke Svratce, začíná po asi 150m na částečně vyvýšeném okraji polní trati "Rybníky" parcela 1667/1 v majetku města. Celková velikost je 15.300 m2 (cca 180x90m) a donedávna tam byla divoká skládka. Jde o poměrně velký prostor mimo zastavěnou část města, snadno dostupný po nedaleké kvalitní komunikaci na ulici "U Vlečky", po které vede též existující trasa naučné cyklostezky "Kolem Bobravy" a přímo na místní turistické trase do Popovic, resp. na potenciálně možné vycházkové trase "město-Primál-Popovice".

Navrhováno je rozdělení parcely na několik přiměřeně velkých dílů s částečně navazujícím využitím. Menší oplocená část s potřebným vybavením by mohla sloužit jako trvalé cvičiště psů. Ve větší neoplocené volně přístupné části by mohla být přírodní cvičební plocha pro hasiče, pionýry či jiné venkovní pohybové aktivity mládeže i dospělých, s přírodním hracím koutem, resp. plochou pro průchozí či projíždějící malé i větší turisty, nebo doprovod těch, co v sousedství cvičí. Také by zde bylo potřeba společné minimální zázemí jako WC a lehký altán jako kryté odpočívadlo s posezením či podobně. Celý areál by měl být zatravněn a přiměřeně osázen stromy a keři k zajištění dostatečného stínu pro obě kategorie uživatelů (lidé i psi).

49
P4 - Kam se psy


Poslední aktualizace 2011-09-24     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009