Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

P5 - Vycházky do okolní přírodyP5 - Vycházky do okolní přírody - priorita

   <<   
B   186

Není pravda, že v Modřicích není kam jít - pouze zatím nebyly vytvářeny dostatečné podmínky pro využívání okolní přírody k vycházkám a kratším výletům a pokud zde možnosti jsou, tak nejsou dostatečně zakotveny ve vědomí lidí. Vyhlášení prvních vycházkových tras bylo velice pozitivně přijato především dětmi z pionýrského oddílu Brabrouci, kteří se ihned iniciativně spolu s myslivci ujali jejich vyznačení. Díky pravidelné údržbě pracovní četou města se vyhlášené trasy podařilo udržet přiměřeně průchozí i v době bujné vegetace okolo prázdnin. V této oblasti jsou popsány i náměty kolem cyklistiky.

Jedna z potenciálně velice zajímavých tras vede do Popovic a dále přes oboru do Rajhradu. Z iniciativy kolem volnočasové studie, pochopení p. místostarosty Dolečka a s pomocí pracovní čety a myslivců, byla již na jaře provizorně zpřístupněna spojka po trase bývalé polní cesty k Bobravě. Už pár let tam totiž existuje malá soukromá lávka. Její překonání s kolem je sice poněkud fyzicky náročnější, ale vyšlapaná pěšina z modřické strany dokládá, že je o trasu trvalý zájem. Jako priorita P5 je proto doporučováno maximálně a třeba i finančně podpořit připravovaný záměr Popovic, vybudovat přes Bobravu vhodný můstek a zavést k němu polní cestu pro pěší a cyklisty.

50
P5 - Vycházky do okolní přírody


Stručný souhrn získaných názorů

   <<   
B   193

(vycházkové trasy)
Příprava místních vycházkových tras je teprve v začátcích. Malý okruh za podchodem podél náhonu a přes palouky u Svratky by mohl být upraven na velice zajímavé vycházkové prostředí s posezením a pěknými výhledy. Vyžadovalo by to však poměrně zásadní úpravy současné divoké vegetace.

Z mnoha stran požadovanou věcí je obnovení veřejných polních cest a jejich udržování v přiměřeně schůdném, nebo na kole průjezdném stavu. Především je zmiňována potřeba zprůchodnění přímé trasy kolem Primálu jižním směrem až ke kolmé polní cestě od mostu pod dráhou ke Svratce.

Velice široké možnosti zatím nabízí také západní přírodní oblast. Poměrně vysoké převýšení asi 100m nad širokým údolím řeky Svratky umožňuje daleké rozhledy, které by významně posílila rozhledna či jednoduchá vyhlídková plošina. Reálné by také mělo být zajištění místně vyznačených průchozích cesty do sousedních Želešic i dále do přírodního parku Bobrava. V každém případě si tento směr zasluhuje pozornost při úvahách o dalím rozvoji vycházkových tras.

(jižní obchvat jako bariéra II-152)
Téměř všichni dosud zúčastnění na rozhovorech k volnočasové studii se shodli v názoru, že intenzivní doprava a nemožnost bezpečného překonání obchvatu na jižní straně města je zásadní problém. Cesta podchodem u náhonu z většiny intenzívně obydlených částí města znamená zacházku několika km a proto je reálná pouze pro zdatnější dospělé a starší mládež.

V Modřicích žije asi 450 malých dětí s rodiči, přibližně 1000 seniorů nad 60 let a řada dalších zaměstnaných lidí, kteří mohou relaxačním vycházkám či nutným procházkám se psem věnovat pouze omezený čas. Z uvedeného lze odhadnout, že pro téměř polovinu obyvatel města je pravidelnější využívání přírodního potenciálu na jih od města prakticky nemožné (Kam v Modřicích 2, Zpravodaj 3/2010). Proto je považováno za velice žádoucí co nejdříve připravit realizaci třeba i nejprve dočasně provizorního kruhového objezdu s přechodem pro chodce a cyklisty v místech při vyústění Havlíčkovy ulice.

(cyklistika)
Infrastrukturu pro cyklistiku je nutno hodnotit z několika pohledů.

Pro ježdění na kvalitním povrchu mimo silnice je zde velice dobrá nabídka. Cyklostezka od zahradnictví Brabec do Přízřenic a dále podél Svratky je perfektní - problémem je neúnostná přetíženost. V méně frekventovaných ročních, týdenních či denních obdobích je velice dobře použitelná i k procházkám - zvláště za špatného počasí. Od soutoku v Přízřenicích je navíc možné velice pohodlně pokračovat podél Svitavy až k mostu výpadovky na Hodonín, nebo k Holáseckým jezerům. Rovněž pokračování cyklostezky podél ČOV směrem k Rebešovicím a navazující cyklotrasy nabízejí mnoho možností k výletům.

Pro ježdění v běžném terénu je k dispozici dobře značená naučná cyklotrasa "Kolem Bobravy" směrem na Želešice a nově se začaly příslušně upravovat a značit trasy po polních cestách kolem náhonu, řeky Svratky a provizorní spojka k soukromé lávce přes Bobravu. Pokud by se vybudovalo kvalitnější propojení polními cestami a mostkem přes Bobravu do Popovic, umožnilo by to přímé a pohodlné propojení přes Rajhradskou oboru ke klášteru. Odtud pak buď dále do Holasic a Vojkovic, anebo do nového přírodního areálu s velkým rybníkem v Rajhradicích. Tím by vznikla na zdejší poměry zcela mimořádná nabídka možností pro bezpečné cyklistické výlety především dětí, mládeže i seniorů.

Samostatnou kapitolou je cyklistika dětí, pro kterou podmínky nejsou. Chybí klidnější prostor, kde by mohly na kole bezpečně jezdit, chybí třeba i malé dopravní hřiště k získávání návyků o pravidlech dopravy a vůbec není k dispozici nějaká plocha pro dětské ježdění v terénu.

(pěší propojení do okolí)
Pěší propojení do okolí a okolních obcí je značně problematické. Na staré silnici do Přízřenic není chodník, krajnice jsou úzké a navíc ve velice špatném stavu. Na východ přes dálnici do Chrlic se prakticky bez nebezpečí vážného střetu s auty nedá přejít vůbec. Bohužel ale neexistuje ani jakákoliv bezpečná a přiměřeně pohodlná trasa pro spojení k existujícímu chodníku do Želešic a do jihozápadní průmyslové zóny CTP a navazující obytné oblasti Na Bobravě. Doplnění bezpečného pěšího spojení k Olympii od dolního konce náměstí podél náhonu je ve stádiu projektové přípravy.

(KČT trasa podél Svratky)
V nedávné době byla podél Svratky nově zřízena turistická trasa KČT s červenou značkou, která vede po levém břehu Svratky od mostu v Přízřenicích u soutoku k mostu na staré silnici k Olympii (rozcestník) a dále po náplavce a později po navigaci až do Rajhradic ke splavu. Kriticky nebezpečným místem ovšem je překonání jižního obchvatu.

Značená pěšina umožňuje i jízdu na kole, ale poblíž vtoku Bobravy do Svratky a dále prochází prakticky tunelem ve vegetaci na hrázi řeky a tak je nutné kolo vézt a občas i přenášet. Na úrovni starého rybníka v Rebešovicích sejde z hráze na pohodlnou polní cestu, ze které je pak před Rajhradicemi možno kolmou polní cestou odbočit doleva k nově zřízenému přírodnímu rekreačnímu areálu s velkým rybníkem.

(další podrobnosti)
Detaily názorů, získané při práci na studii, budou postupně zapracovány do databáze nového řešení internetu radnice.

50
P5 - Vycházky do okolní přírody


Poslední aktualizace 2011-09-28     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009