Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

P6 - ÚP a infrastruktura pro volný časP6 - ÚP a infrastruktura pro volný čas - priorita

   <<   
B   187

Aktuální Územní plán i Koncept jeho nové verze se nejen v prostoru zahrádek u hřiště, ale i jinde liší od představ, jak by se měla udržet nebo rozvíjet infrastruktura pro volnočasové aktivity.

Ve studii byl zpracován souhrn takových kolizí, ke kterým by jako priorita P6 mělo být zaujato nějaké oficiální stanovisko s příslušným srozumitelným zdůvodněním a městem přijaté řešení by mělo být promítnuto do Konceptu nového ÚP ještě v procesu jeho schvalování.

51
P6 - ÚP a infrastruktura pro volný čas


Stručný souhrn získaných názorů

   <<   
B   194

(oblast U hřiště)
Nejvýrazněji vnímaným problémem je umístění připravované městské haly v prostoru zahrádkářské osady "U hřiště" - jednou věcí je změnit v ÚP její umístění dle nových představ, ale také by mělo být rozhodnuto, jaké určení tato zájmová plocha bude v novém ÚP mít.

Podobné je to se zahrádkářskou osadou "U dráhy" a s prostorem navazujícího zadního hřiště - mělo by být jasně řečeno, s jakým určením pro tyto plochy se počítá - zatím existují dva protichůdné zásadní návrhy - veřejný park a sportoviště nebo zahrádky (Zpravodaj 9/2009-26, 12/2009-29 a 5/2010-příloha).

Jako nejvhodnější lze doporučit následující transparentní postup
1) zpracování připravované prověřovací studie VUT pro celou zájmovou oblast
2) zorganizovat širokou veřejnou diskuzi nebo referendum o alternativách
3) rozhodnout o cílovém řešení a to zapracovat do nového ÚP

(severní obchvat)
Jako kolize s volnočasovými aktivitami je ze strany občanů vnímáno také vedení tzv. severního obchvatu mj. v těsné blízkosti bytových domů a plánovaných rekreačních vodních ploch, přes cyklostezku a prostorem větší či menší části zahrádkářské osady "U cyklostezky".

V každém případě by bylo v té souvislosti vhodné, aby jako rovnocená alternativa byla do ÚP zapracována varianta dopravní obsluhy obchodně-průmyslového areálu pouze ze severozápadu s příp. využitím částečně existující železniční vlečky. (podrobnosti Zpravodaj 5/2010-příloha, 7-8/2010-32 a 9/2010-34)

(cyklostezka)
Detailní textový popis a výkres vedení cyklostezek v Konceptu ÚP neuvádí připravovanou novou větev cyklostezky po levém břehu Svratky podél Olympie a spojnici od zahradního centra po silnici k Olympii. Namísto toho s velice diskutabilním zdůvodněním "zápachu" odvádí současnou mimořádně přetíženou cyklostezku z trasy po vedlejší silnici kolem ČOV na novou trasu od zahradního centra směrem do Modřic přes dopravně velice nebezpečný most k podchodu u náhonu a dále po trase naučné cyklostezky Bobrava s odklonem na východ přes nově předpokládanou lávku.

Toto řešení nelze považovat za vhodné a proto by měla trasa hlavní cyklostezky v Konceptu ÚP respektovat zveřejněné záměry města (Zpravodaj 10/2009-24)

(trasy podél náhonu)
Rovněž detail návrhu vycházkových tras podél břehu náhonu v Konceptu ÚP by si zasluhoval prověření reálnosti s ohledem na využívání okolních pozemků a zahrad.

(přírodní park u Primálu)
V souvislosti s uvažovaným vybudováním přírodního parku v rozsáhlejším prostoru kolem Primálu by tento záměr rovněž měl být pojat do nového ÚP.

(areál Nad Rybníky)
Pokud bude kladně rozhodnuto o možnosti jiného než zemědělského využití poměrně rozsáhlého pozemku v majetku města nedaleko průmyslové zástavby na jižním okraji města, měla by tato změna být rovněž pojata do nového ÚP. Konkretně je tam na křižovatce vycházkových tras navrhován víceúčelový přírodní areál (odpočinková a cvičební plocha, cvičiště psů) - Zpravodaj 7-8/2011-19.

(další podrobnosti)
Detaily názorů, získané při práci na studii, budou postupně zapracovány do databáze nového řešení internetu radnice.

51
P6 - ÚP a infrastruktura pro volný čas


Poslední aktualizace 2011-09-29     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009