Město Modřice  >>  INFO  >>  Volný-čas  >>  výběr z DB na téma      
/ tisk /

P7 - Informovanost a vztahy v místní komunitěP7 - Informovanost a vztahy v místní komunitě - priorita

   <<   
B   188

Přesto, že se od zřízení Redakční rady počátkem roku 2007 zvýšila kvalita i počet přispěvatelů ve Zpravodaji, vícekrát bylo připomenuto, že v poskytování informací občanům jsou ještě veliké rezervy. Významným krokem v tomto směru je i realizace databáze pro volný čas a připravované zlepšení přehlednosti i aktuálnosti obsahu, které by měla přinést probíhající rekonstrukce internetových stránek radnice. Dobrá informovanost je také velice důležitou podmínkou pro pěstování vzájemné sounáležitosti a spolupráce občanů s vedením města i mezi sebou.

Při jednáních kolem studie byly vícekrát zmiňovány i širší problémy, které přesahovaly vymezené téma, takže je zřejmé, že se lidé o dění ve městě zajímají. Doporučenou prioritou P7 je proto navázat na studii s její databází a na základě stanovisek a námětů ze všech složek politického i názorového spektra připravit Plán rozvoje města se zásobníkem konkretních rozvojových úkolů. Takový plán by pak závazně a srozumitelně ukazoval, kterými směry by se budoucí rozvoj měl ubírat.

52
P7 - Informovanost a vztahy v místní komunitě


P7 - Stručný souhrn získaných názorů

   <<   
B   195

(aktivita občanů)
Jedním z největších problémů, o kterém se celostátně hovoří už od uvolnění poměrů po roce 1989, a který se také připomenul při rozhovorech kolem studie, je malá aktivita občanů. V důsledku prakticky 50 let trvajících totalitních režimů se dvě generace odnaučily samostatné angažovanosti a otevřenému uplatňování svých názorů.

Teprve současní mladí lidé vyrůstají v podobných (co se týče otevřenosti) podmínkách jako v demokraticky vyspělých zemích. Protože ale většinová společnost zatím "na to není zavedená", tak bude ještě nějakou dobu trvat, něž se u nás "občanská společnost" skutečně rozvine.

Modřice mají v této oblasti ještě dva handicapy navíc. Do roku 1945 byly centrem německého osídlení na jih od Brna a následkem války se zde vyměnily 2/3 obyvatel. V souvislosti s rychlým extenzivním rozvojem po roce 1989 pak během dalších 10 let stoupl počet obyvatel o 1/3 - z tehdejších asi 3600 na současných 4800.

Souhrnně řečeno - nejsou zde historické kořeny, není zde dostatečně dlouhá tradice a z toho důvodu ani vědomí o nutné pospolitosti místní komunity. Všechny tyto jevy se i více či méně negativně projevily v rámci rozhovorů, učitě ovlivňují i místy existující "příliš tržní chování" a jsou zřejmé též z některých příspěvků ve Zpravodaji.

Má-li město prosperovat a úspěšně se rozvíjet, pak určitá míra pocitu sounáležitosti jeho občanů s ním i mezi sebou navzájem je naprosto nezbytná. Proto by vytváření podmínek k podpoře této sounáležitosti mělo být pro vedení města jedním z hlavních úkolů.

Velice významným a prakticky ničím nezastupitelným zdrojem pro vytváření a posilování sounáležitosti lidí všech věkových kategorií je organizovaná i neorganizovaná spoluúčast na volnočasových aktivitách.

Z uvedeného by pro vedení a všechny orgány města mělo vyplynout, že systematická průběžná péče o dobudování chybějící potřebné infrastruktury pro volnočasové aktivity je přímo klíčovou záležitostí pro další rozvoj.

(pohled dopředu)
Studie se zcela záměrně nezabývá pohledem zpátky - co by kdyby, co se mělo udělat jinak, nebo co se udělat nemělo. V rámci omezeného časového rozsahu nelze zkoumat, nakolik jsou takové stesky oprávněné, anebo zda v době kritizovaného rozhodnutí nebyly podmínky či informace jiné, než nyní ("... po bitvě je každý generálem ...") .

(způsob kritiky)
Při kritickém vyjadřování je vždy třeba zvažovat, zda je účelem něčeho dosáhnout, anebo někoho naštvat.

Často bývá daleko užitečnější nepřímé upozornění na problém, které může k jeho řešení inspirovat, nebo upozornit na výhody, které by mohlo řešení přinést. Pokud se totiž ten, kdo by mohl problém vyřešit bude cítit kritikou ohrožen, tak se namísto řešení zpravidla zaměří na obranu nebo protiútok.

Přímá a otevřená kritika je možná pouze tehdy, pokud se dá předpokládat existence síly nebo dobré vůle, která by zajistila nápravu. Silou může být i dostatečně široký a intenzivní konsenzus veřejnosti.

(informační mechanizmy)
Má-li se něčeho dosáhnout, je třeba vytvořit a uvést do chodu systémový mechanizmus s kontrolně-regulační zpětnou vazbou.

Konkretním případem je zajištění informovanosti občanů o akcích nebo činnostech, podporovaných městem. Donedávna bylo obtížné od pořadatelů získat podklady pro informování věřejnosti ve Zpravodaji. Ke zlepšení situace bylo nedávno ze strany vedení města zavedeno jednoduché, ale účinné opatření.

Na všechny finanční dotace je uzavírána smlouva s jejich příjemcem. Do smlouvy byla doplněna klauzule o informační povinnosti s tím, že její plnění bude mít vliv na přidělování dalších dotací v budoucnu.

Ze stránek Zpravodaje je zřejmé, že pořadatelé jsou si této povinnosti vědomi a snaží se ji plnit. Další zlepšení informovanosti občanů lze očekávat s realizací nových internetových stránek města.

(mezigenerační soužití)
Mezi velké problémy patří často až konfrontační mezigenerační střet zájmů. Na sídlištích starší generace zrušila hrací plácky či hřiště a nyní si jejich vnoučata nemají kde hrát. Pubertální mládež starší provokuje svojí přirozenou agresivitou a nevázanou energií - starší už zapomněli, že v tom věku nebyli jiní.

V určité míře je to záležitost celkem přirozená, ale v Modřicích je určitě umocněna zmíněnými faktory nedostatečné komunitní sounáležitostí a nedostatkem přiměřené veřejné infrastruktury.

(plán rozvoje města)
Z více míst zazněla připomínka, aby se zlepšila vzájemná komunikace radnice s občany - mohla by přinést větší informovanost vedoucích pracovníků města o problémech a lidem ukázat, že ze strany vedení je o jejich starosti zájem.

Náměty a problémy ze strany občanů, spolků a organizátorů akcí by neměly být posuzovány pouze jednorázově emotivně, ale měly by se zaznamenat a jejich užitečnost i reálnost by měla být seriózně zvažována a závěrečné rozhodnutí zveřejněno.

V rozhovorech při práci na studii se díky jejich otevřenosti mnohokrát objevila témata, která nesouvisela s volným časem, ale vztahovala se k obecným problémům města a způsobům jejich řešení. V souladu s vymezeným zadáním proto ve studii nebyly rozebírány, ale postupně budou zaznamenány v databázi, připravované v rámci nového řešení internetových stránek radnice.

Při práci na studii bylo průběžně vícekrát jednáno s panem starostou a dalšími vedoucími pracovníky. Jedním z důležitých závěrů těchto jednání byl příslib, že náměty občanů v databázi budou po příslušném zhodnocení z různých hledisek dotaženy až do rozhodnutí o jejich dalším osudu v Radě nebo Zastupitelstvu města.

Velice by věcem prospělo, kdyby kromě toho existoval nějaký plán, nejen pro rozšíření volnočasové infrastruktury, ale pro celkový rozvoj města - jako přehled konkretních cílů, alespoň s orientačním stanovením pořadí důležitosti nebo rámcových představ o termínech budoucí realizace.

(další podrobnosti)
Detaily názorů, získané při práci na studii, budou postupně zapracovány do databáze nového řešení internetu radnice.

52
P7 - Informovanost a vztahy v místní komunitě


Poslední aktualizace 2011-09-28     Data a programy © Matoušková-Čevela 2011
Text Builder 3   editorial system     [: txb-es :]     www conversion   © Cevela 2009